Нові фото з полів сезону 2017 (Оновлено)

Фітофтоз – головний ворог картоплі

Опубліковано Овощной Дом в . Рубриці Картофелеводство

163016У природних умовах збудник фітофторозу Phytophthora infestans (Mont.) de Bary існує у вигляді попу­ляції (суміші) фізіологічних рас та біотипів, що відрізняються одна від одної своїми паразитичними особ­ливостями, вірулентністю, триваліс­тю інкубаційного періоду, ступенем спороношення і т.д. За здатністю уражувати картоплю раси гриба поді­ляють на прості і складні. Прості раси уражують рослини без R-генів або з малою їх кількістю (раси 1; 2; 3 та інші), складні діють на рослини з великою кількістю R-генів. Сорт картоплі з R-генами чи їх комбінацією залишається стійким доти, поки не з’явиться компле­ментарна раса. Загальна кіль­кість R-генів, що зумовлюють стій­кість до збудника фітофторозу, не­відома. До середини 1950-х рр. чотири окремих R-гени були визна­чені Black та ін.; сім інших були ви­явлені пізніше. На сьогодні відомо 16 окремих R-генів, що існують у Solanum demissum та S. stoloniferum, з них 11 уведені в S. tuberosum: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11. Пізніше один новий ос­новний ген стійкості до збудника фітофторозу виявлений у S. berthau- ltii і, можливо, інший єдиний ген у S.ulbocastanum Dunal subsp. bulbo- castanum — RB та Rpi-blb1.

 

Останній з перерахованих не був подоланим. У 2004 р. встановлено, що R3 локус у хромосомі 11 картоплі включає два функціонально відмін­них R-гени — R3a та R3b. Окремі R-гени на сьогодні не ма­ють ніякого стійкого ефекту щодо рас P. infestans, які існують в Євро­пейських країнах. Складні раси до­мінують у багатьох країнах світу. Склад рас залежить від сорту картоплі, розповсюдженого у дано­му районі. Так, чим більший фено-типовий набір сортів картоплі, тим різнома­нітніший і склад популяції патоге­на. Крім того, расовий склад збуд­ника хвороби картоплі визначається й умовами виро­щування сортів картоплі, насамперед погодними. У роки епіфітотії популяція Р. іп/егіат насичена різними раса­ми у більшій мірі, ніж у роки де­пресії, і у зв’язку з цим погодні умови впливають на багаторічну динаміку рас.

ftoftoroz-kartopl-foto-opis-borotba-z-ftoftorozom-kartopl_785Поява в Європі міцеліїв з А1 та А2 типами сумісності зу­мовила статеве відтворення патоге­на, як один із шляхів розповсю­дження і ускладнення його расово­го складу. Н.І. Свереда — автор останніх досліджень расового складу збудни­ка фітофторозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України, про­ведених у 1996 р., зазначає, що ра­совий склад Р. іп/егіапг варіював за роками і протягом вегетаційного періоду, при цьому у популяції збу­дника хвороби картоплі були присутні як прості, так і складні раси. Таким чином, фітофтороз картоплі є хворобою, яка постійно прогресує по всій території Європи, що зумовлює необхідність боротьби  з нею.

З метою боротьби з хворобою картоплі було створено безліч різноманітних хімічних препаратів, але головним заходом попередження хвороби є стійкі сорти картоплі. Отже, якщо необхідно купити насіннєву картоплю, яка є стійкою то фітофторозу, то Вам слід звернутись до компанії «Овочевий Дім». У нас в наявності є більше десяти сортів картоплі, які є стійкими, як до фітофторозу, так і до інших різноманітних хвороб картоплі. Замовити насіннєву картоплю, можна передзвонивши за номерами: +38 098 843 10 25;+38 066 095 06 22;+38 044 374 01 04.

Теги:, , , ,

Залишити коментар